+421 32 32 60 111
Pondelok–Piatok 7:00–17:00
Sobota 7:00–13:00

sutaz-o-elektrokolobezku

SÚŤAŽ O ELEKTRICKÚ KOLOBEŽKU

(ďalej len „Štatút“)
Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov

  1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

    Obchodné meno: Royaldom, s.r.o.
    Sídlo: Častkovce 428, 916 27 Častkovce, Slovenská republika
    IČO: 44 590 270
  

     2. Termín konania súťaže

     Súťaž sa uskutoční v presne definovanom období od-do:
     – od 04.10.2021 07:00:00 hodín,
     – do 31.10.2021 23:59:59 hodín.
     Vo výše uvedenom období je možné sa prihlásiť do súťaže.

     3. Termín výberu víťazov súťaže

      Výber víťaza súťaže sa uskutoční prvý pracovný deň po ukončení súťaže:
     – výber víťaza bude realizovaný dňa 02.11.2021

     4. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

      Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba s doručovaciu adresou na území Slovenskej republiky.

      Ak sa do súťaže zapojí osoba mladšia ako 18 rokov, za vyžrebovaného víťaza prevezme výhru jeho zákonný zástupca.
      Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanci spoločnosti Royaldom, s.r.o.

     5. Podmienky účasti v súťaži:

      Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže vykonal nákup nad 49 EUR s DPH v kamennej prevádzke Royaldom stavebniny Častkovce (Častkovce 428, Častkovce) alebo v prevádzke Royaldom stavebniny Šamorín (Vicenzy 18, Šamorín). Následne na kópiu pokladničného bloku zo zadnej strany uvedie súťažiaci svoje meno a priezvisko a svôj telefonický kontakt a hodí pokladničný blok do urny. 

     6. Výhra

     Výhrou v súťaži je nasledovný exteriérový športový predmet:
     Elektrická kolobežka „Ninebot Kickscooter E25E“, v odporúčanej maloobchodnej cene 389.00 EUR.

     7. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

      Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude vyžrebovaná jedna osoba spomedzi platne prihlásených účastníkov spôsobom náhodného výberu.Po náhodnom výberu danej osoby bude manuálne skontrolované plnenie súťažných podmienok podľa bodu č. 4 tohto štatútu.Po potvrdení plnenia všetkých podmienok bude vybraná osoba vyhlásená za víťazom súťaže. V prípade nepotvrdení plnenia súťažných podmienok podľa bodu č. 4 tohto štatútu u vybranej osoby, bude spôsobom náhodného výberu vyžrebovaná nová osoba.

     Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na Facebookovému profilu royaldomstavebniny do 2 pracovných dní od výberu víťaza. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch.Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

    8. Spôsob odovzdania výhry

    Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

    9. Ochrana osobných údajov

     Nasledujúce ustanovenia o ochrane osobných údajov Vám poskytnú informácie o spôsobe a rozsahu spracovania Vašich osobných údajov spoločnosťou Royaldom. s.r.o..

    Osobné údaje sú informácie, ktoré sú, resp. môžu byť, priamo alebo nepriamo priradené k vašej osobe. Ako právny základ na ochranu osobných údajov slúži v prvom rade Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

    10. Záverečné ustanovenia

     Organizátor si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny Pravidiel súťaže počas jej trvania, vrátane zmeny doby jej trvania, jej predčasného ukončenia alebo zrušenia a pod., a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady, pričom sa túto prípadnú zmenu zaväzuje zverejniť na Facebook profile organizátora „royaldomstavebniny“, pričom organizátor nie je v týchto prípadoch povinný poskytnúť žiadne odškodnenie, náhradu škody a pod. Organizátor si tiež vyhradzuje právo nahradiť výhru inou výhrou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty. Výhry nie je možné zameniť za hotovosť, ani požadovať vydanie inej výhry, než je určená organizátorom.

 

 

Mapa
obchodny-zastupca.png
nacenenie-projektu.jpg